c1banpc.jpg c1banph.jpg

开关稳压器

提供不同耐压、不同电流的产品矩阵

 • 输入电压Max (V)
  60
  36
 • 输出电压Min (V)
  3.3(固定)
  5(固定)
  1
 • 输出电压Max (V)
  3.3
  5
  Vin
 • 输出电流 (A)
  0.8
  1.5
  2
  3
  6
 • 开关频率 (KHz)
  400
  200 to 2500
  2100
 • 展频
 • 工作模式
  PFM
  FPWM
 • 输出电压状态指示
 • 封装
  SOIC-EP8
  TSSOP-EP16
  LQFN2030W-4
  LQFN4035W-14

显示17种产品

产品型号
输入电压Min (V)
输入电压Max (V)
输出电压Min (V)
输出电压Max (V)
输出电流 (A)
开关频率 (KHz)
展频
工作模式
输出电压状态指示
使能
封装
产品等级
工作结温
功能安全类别
状态

LN10046FSQ1LQR

3.5361Vin6200 to 2500FPWMLQFN4035W-14车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10046ASQ1LQR

3.5361Vin6200 to 2500PFMLQFN4035W-14车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10543Q1-EFR

3.5361Vin32100FPWMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10543Q1SEFR

3.5361Vin32100FPWMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10143Q1SEFR

3.5361Vin3400FPWMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10143Q1-EFR

3.5361Vin3400FPWMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10043Q1SEFR

3.5361Vin3400PFMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10043Q1-EFR

3.5361Vin3400PFMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10542Q1SCNR

3.5361Vin22100FPWMLQFN2030W-4车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10042Q1SCNR

3.5361Vin2400PFMLQFN2030W-4车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10441Q1SCNR

3.5361Vin0.82100PFMLQFN2030W-4车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10041Q1SCNR

3.5361Vin0.8400PFMLQFN2030W-4车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10063Q1-AKR

3.5601Vin3200 to 2500PFMTSSOP-EP16车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10163Q1-AKR

3.5601Vin3200 to 2500PFMTSSOP-EP16车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10261Q1-11-EFR

3.5601Vin1.5200 to 2500PFMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10161Q1-12-EFR

3.5605 (固定)5 (固定)1.5400PFMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产

LN10161Q1-11-EFR

3.5603.3 (固定)3.3 (固定)1.5400PFMSOIC-EP8车规级-40 to 150Functional Safety Capable已量产